• Naina Kumari
  V - A

 • Roshani Kumari
  VII - C

 • Chandni Kumari
  VII - C

 • Shahid Gaddi
  II - B

 • Sonali Kumari
  II - A

 • Raushan Kumar
  V - A

 • Chahat Sagar
  I - A

 • Ritu Raj
  XII - H

 • Tanmay Raj
  X - F

 • Himanshu Kumar
  VIII - C