• Ankit Raj
  X - A

 • Om Sakal
  VI - A

 • Varsha Kumari
  IX - C

 • Simran Kumari
  VI - C